Būdami biodegvielas piegādātāji, mēs koncentrējamies uz to, lai izmantotu labākos rūpniecības izejvielu veidus, kuru ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla, un sabiedrība tos pieņemtu pozitīvi.

Mūsu kritērijos ietilpst pastāvīgs darbs pie tā, lai izejvielas netiktu audzētas vietās, kur tiek audzētas pārtikas produkcijai paredzētās izejvielas, kur tās varētu ietekmēt bioloģisko daudzveidību vai augsto oglekļa saturu. Mēs garantējam, ka biodegvielas ražošanas, apstrādes un ieviešanas procesā netiek izmantots nepilngadīgo darbaspēks un darba devēja stratēģija vienmēr pilnībā atbilst valsts un starptautisko standartu prasībām.

Statoil atbalsta vienotu starptautisko ilgtspējības standartu biodegvielām.
Esam izvirzījuši desmit ilgtspējības pamatnosacījumu kritērijus, kas attiecas uz visām mūsu aktivitātēm saistībā ar biodegvielu, tostarp ražošanu, tirdzniecību, piegādi un pārdošanu. Kritēriji par ilgtspējīgas biodegvielas piedāvājumu ir veidoti, pamatojoties uz Eiropas Savienības standartiem par rūpniecisko vielu izmantošanu un biodegvielu ražošanu.

Statoil desmit ilgtspējīgas enerģijas kritēriji:

  • Mēs zinām mūsu biodegvielu izcelsmi un pastiprināti sekojam līdzi visiem procesiem katrā ražošanas posmā.

  • Mūsu biodegvielas ir ar ievērojami samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu daudzumu, salīdzinot ar fosilām degvielām.

  • Mēs neizmatojam rūpnieciskās izejvielas, kas iegūtas lietusmežos vai citos reģionos ar augstu oglekļa līmeni.

  • Mēs aktīvi strādājam, lai novērstu draudus bioloģiskajai daudzveidībai, ekosistēmām un dabas aizsardzības reģioniem.

  • Mēs pievēršam pastiprinātu uzmanību augsnes, ūdens un gaisa aizsardzībai it visā, ko darām.

  • Mūsu mērķis ir novērst iztikai svarīgu pārtikas produktu izmantošanu degvielas ražošanā.

  • Mūsu mērķis ir veicināt pozitīvu attīstību, jaunu darba vietu radīšanu un lauksaimniecības zināšanas.

  • Mēs atbalstām darbinieku tiesību aizsardzību un cilvēktiesības saskaņā ar ANO Global Compact Initiative, kas atbilst Starptautiskās Darba organizācijas standartiem un ANO Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai. Mēs ievērojam attiecīgās valsts normatīvos aktus un strādājam pie tā, lai apkarotu korupciju visos veidos, tostarp izspiešanu un kukuļdošanu.

  • Mēs veicinām jaunu tehnoloģiju attīstību ilgtspējīgas biodegvielas ražošanai.

  • No piegādātājiem un partneriem sagaidām, lai tiktu izpildīti mūsu ilgtspējības principi. Mēs regulāri pārbaudām viņu sniegumu, lai nodrošinātu produktu un pakalpojumu atbilstību mūsu prasībām un motivētu veikt uzlabojumus, kur tie nepieciešami.