Pasaules Dabas fonds ar SIA “Latvija Statoil” atbalstu izveidojis īpašu klimata kalkulatoru, kurā katrs no mums var aprēķināt savu ietekmi uz klimatu.

“Latvija Statoil” īpašu vērību pievērš aktivitātēm, kas attiecas uz zaļāka dzīvesveida popularizēšanu, tādēļ arī šajā – ekonomikas lejuslīdes laikā - sniedzām atbalstu Pasaules Dabas fonda iniciatīvai. 

Kalkulatorā - www.pdf.lv/klimats - ir izveidotas četras pamatsadaļas: Uzturs, Mājoklis, Dzīvesveids un īpaša sadaļa veltīta Transportam. Šajā sadaļā īpaši -  pēc “Latvija Statoil” iniciatīvas – ir izdalītas arī biodegvielas, kas palīdz sarēķināt, cik lielas CO2 emisijas rada autobraucējs, ja viņa auto tiek darbināts ar fosilo degvielu vai biodegvielu.

Kā norāda Pasaules Dabas fonds, lai saglabātu klimata līdzsvaru pasaulē, kopumā oglekļa dioksīda (CO2) emisijas uz vienu cilvēku nedrīkst pārsniegt 3,8 tonnas gadā. Latvijas oglekļa dioksīda emisijas pašlaik pārsniedz šo noteikto robežslieksni, sasniedzot 4,1 tonnas CO2 uz cilvēku gadā.

Vislielāko kopējo CO2 emisiju apjomu Latvijā rada mājoklis (piem. apkure, elektrība, siltais ūdens) (1,53 t CO2 uz cilvēku gadā). Kā nākamais būtiskākais CO2 emisiju avots minams transports (1,05 t CO2 uz cilvēku gadā) un pārtikas ražošana (1,03 t CO2 uz cilvēku gadā). Savukārt preces (358 kg CO2 uz vienu iedzīvotāju) un pakalpojumi (133 kg CO2 uz vienu iedzīvotāju) kopā rada tikai 12 % kopējo vidējā Latvijas iedzīvotāja siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju. Ja pēdējo desmit gadu laikā SEG emisijas no pārtikas ražošanas ir palikušas nemainīgas un mājokļa radītās emisijas pat samazinājušās, tad transporta radīto SEG emisiju apjomi ir tikai auguši.

Lai saglabātu līdzsvaru pasaulē, vidējā gaisa temperatūra nedrīkst paaugstināties vairāk kā par 1,5 - 20C, par atskaites punktu ņemot pirmsindustriālo laiku (1800tie gadi). Jāatgādina, ka oglekļa dioksīds un citas siltumnīcas efektu izraisošās gāzes, kas pēdējo 100 gadu laikā ir strauji nosūtītas atpakaļ atmosfērā, lietojot Zemes degizrakteņu rezerves, nonākot atmosfērā laiž cauri Saules gaismu, bet siltumu atstaro atpakaļ uz Zemes virsmas. Tāpēc Zemes temperatūra pakāpeniski paaugstinās.