Lai nodrošinātu saskaņotu sadarbību ar medijiem, jautājumus, kas attiecas uz Latvija Statoil vai tā darbiniekiem, vai citus preses pārstāvjus interesējošus jautājumus izskata uzņēmuma Komunikācijas daļa vai tās noteikts pārstāvis.

Mūsu pieeja ir būt atklātiem, godīgiem un sniegt informāciju, kas ir balstīta uz faktiem. Mēs rīkojamies sociāli atbildīgi un komunicējam kvalitatīvi un precīzi, stiprinot mūsu uzņēmuma tēlu un reputāciju. 

Reputācijas risku analīzi mēs esam integrējuši savu lēmumu pieņemšanas procesos un, apstrādājot informāciju, rīkojamies ar to kā ar uzņēmuma vērtību (aktīvu).

Mēs regulāri veicam pētījumus un mediju monitoringu, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu komunikāciju un mazinātu iespējamos reputācijas riskus.