Pamatmērķis, kuru Statoil izvirza termināļu projektēšanā, celtniecībā un ekspluatācijā, ir vides aizsardzība, darbinieku un apkārtējo drošība. Uzņēmums izmanto mūsdienīgus tehniskos risinājumus, kuri maksimāli aizsargā apkārtējo vidi (grunti, ūdeni, gaisu, gruntsūdeni).

Teritorijas plānošana

Visa teritorija, bet it īpaši degvielas tvertņu baseini, ir plānoti tādā veidā, ka iespējamie degvielas produkti notek tehniskās kanalizācijas akās, kuras ir saistītas ar separatoriem.

Separatori

Lai izslēgtu neattīrītu nokrišņu notekūdeņu, kuri varētu aizplūst no teritorijas, tiek izmantoti naftas produktu savākšanas separatori. Tie ir naftas produktu separatori, kuri darbojas pēc mehāniskā principa.

Tvaiku savākšanas sistēma

Lai izvairītos no atmosfēras piesārņošanas ar degvielas tvaikiem, terminālī izmantojam degvielas tvaiku nosūkšanas sistēmu un to atgriešanu atpakaļ rezervuāros, kā arī, t.s., “gāzes svārstus” – kad no automašīnas cisternām notiek rezervuāru pildīšana, tās laikā iepildāmā degviela izspiež degvielas tvaikus un tie tiek novirzīti atpakaļ cisternās.

Tvertņu baseins

Tvertņu baseins tiek būvēts, lai kādas no tvertņu baseinā esošo tvertnes bojājuma gadījuma vismaz 1 lielākās tvertnes esošais saturs paliktu tvertņu baseina iekšpusē un nenonāktu vidē uz zemes vai ūdeņos.

Pārplūdes aizsardzība

Uzpildot degvielas vedējus, pie termināļa iekārtas tiek pievienota degvielas vedēja pārplūdes aizsardzības sistēma, kas ļauj novērst iespējamo pārplūdi, ja tvertnē mēģina uzpildīt lielāku daudzumu degvielas nekā esošā tvertnes ietilpība. Sasniedzot max degvielas vedēja iepildīšanās līmeni sistēma automātiski pārtrauc degvielas uzpildīšanu novēršot pārplūdes iespēju. Pēc līdzīga principa darbojas arī degvielas tvertnes. Ja tvertnes uzpildes laikā degvielas līmenis sasniedz max pieļaujamo līmeni, nostrādā pārplūdes aizsardzība un degvielas iekraušana tiek automātiski pārtraukta.

Termināļa automātika

Termināļa darbību – produktu iekraušanu un izkraušanu un iekārtu darbību kontrolē automātika. Tā kontrolē termināļa darbību un ja rodas avārijas situācija (pārplūdes iespēja, elektrības traucējumi, u.c nestandarta situācijas) automātika apstādina termināļa darbību.