Pret ētiku mēs attiecamies kā pret mūsu komercdarbības neatņemamu sastāvdaļu. Mēs esam apņēmības pilni padarīt Statoil atpazīstamu uzņēmuma augsto ētisko standartu dēļ. Mūsu vērtības ir tās, kas vislabāk atspoguļo Statoil enerģiju un garu.

 Mūsu prasība ir, lai augstus ētikas standartus ievērotu visi, kuri rīkojas mūsu vārdā, un mēs regulāri turpinām atklātu dialogu par ētiskiem jautājumiem -  gan iekšēji, gan ārēji.

Vienlaikus mēs sagaidām, ka arī mūsu biznesa partneri ievēros ētikas standartus, kas būtu savietojami ar mūsējiem.

Statoil Ētikas kodeksā ir norādītas prasības, kuras piemērojamas, īstenojot mūsu komercdarbību.

Mūsu vērtības veido pamatu un ietvaru tādai darba kultūrai, kādu mēs vēlamies attīstīt. Mūsu vērtības ir mūsu pamats, uz ko ir balstīta mūsu darbība. Tās nosaka veidu, kādā mēs īstenojam savu saimniecisko darbību, kā mēs kopā strādājam un to, kā mēs attiecamies paši pret sevi, pret saviem klientiem un akcionāriem.


Darbošanās saskaņā ar mūsu vērtībām – gan vārdos, gan darbos nepieļauj atkāpes. Mūsu nolūks ir veidot Latvija Statoil vēl stiprāku nekā līdz šim.


Mūsu vērtības:

DROSMĪGI,

 • Būt iztēles bagātiem, ambicioziem ar spēju radīt jaunas idejas 
 • Būt tālredzīgiem un saskatīt iespējas un izaicinājumus
 • Izaicināt vispārpieņemto un uzdrošināties saskarties ar nezināmo 
 • Skaidri izteikt prasības citam pret citu un mudināt uz konstruktīvām pārmaiņām  
 • Izprast un vadīt riskus


ATKLĀTI,

 • Būt patiesiem un rīkoties saskaņā ar sirdsapziņu 
 • Būt ieinteresētiem, strādāt kopā un dalīties pieredzē 
 • Novērtēt un veicināt atšķirīgo 
 • Skaidri izteikt domas, sniegt un pieņemt konstruktīvu atgriezenisko saiti  
 • Runāt par ētikas jautājumiem un izaicinājumiem


IEJŪTĪGI,

 • Novērst negadījumus un neradīt zaudējumus
 • Samazināt mūsu darbību un produktu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi 
 • Rīkoties saskaņā ar likumu un mūsu ētiskām nostādnēm 
 • Būt sociāli atbildīgiem un veicināt ilgspējīgu attīstību 
 • Cienīt cilvēkus, palīdzēt citiem gūt sekmes un veicināt pozitīvas darba vides veidošanos


AIZRAUTĪGI,

 • Gūt prieku no klientu iesaistīšanas 
 • Būt gataviem paveikt vairāk, lai pildītu solīto
 • Nepārtraukti attīstīt spēju uzklausīt, izpratni par komercdarbību un uz klientiem vērstu attieksmi
 • Tiekties pēc vienkāršības un skaidrības, koncentrēties uz aktivitātēm ar pievienoto vērtību
 • Rīkoties izlēmīgi un būt lojāliem pret saviem lēmumiem
 • Būt aizrautīgiem, izturīgiem, iedziļināties un pievērst uzmanību būtiskām niansēm

 

Statoil ētikas kodekss