Uzņēmuma „Latvija Statoil” vērtība ir atkarīga no tā, vai tiek ievēroti ētikas standarti, kuru pamatā ir uz uzticību balstītas un saistošas attiecības sabiedrības un uzņēmuma īpašnieku, darbinieku, partneru, klientu un piegādātāju starpā. Statoil uztur iekšējo un ārējo dialogu attiecībā uz ētikas normu ievērošanu.

Pareiza informācija, grāmatvedība un ziņošana

Ar Statoil uzņēmējdarbību saistītā informācija tiek izplatīta iekšējā un ārējā mērogā precīzi un pilnā apmērā. Visai grāmatvedības informācijai ir jābūt pareizai, reģistrētai un veidotai atbilstoši tiesību aktiem un noteikumiem, to skaitā attiecīgajiem grāmatvedības standartiem. Jebkāda tīša rīcība, kuras rezultātā finanšu pārskatos ir fiksēta nepatiesa materiālu informācija, tiek uzskatīta par krāpšanu.

Godīga konkurence un konkurences noteikumi

Statoil darbojas godīgā un ētiski pieņemamā veidā konkurences noteikumu un konkurences likuma ietvaros. Tas attiecas uz konkurentiem, klientiem, piegādātājiem.

Cīņa ar korupciju

Par korupciju ir uzskatāma arī uzpirkšana un tirgošanās ar ietekmi. Korupcija nav savietojama ar likumīgu uzņēmējdarbību, tā kropļo konkurenci, grauj reputāciju un pakļauj riskam uzņēmumus un indivīdus. Statoil neatbalsta nekāda veida korupciju.

Par uzpirkšanu tiek uzskatīts mēģinājums ietekmēt kādas personas pienākumu izpildi, tādējādi gūstot sev labumu. Par tirgošanos ar ietekmi tiek uzskatīts nelikumīgs labums, kas kāda tiek nodrošināts, lai ietekmētu trešās puses pienākumu izpildi. Šāds nelikumīgs labums var būt, piemēram, skaidra nauda, priekšmeti, kredīts, atlaide, ceļojums, apmešanās vietas izdevumu nomaksa vai pakalpojumi.

Uzpirkšanas un tirgošanās ar ietekmi aizliegums attiecas uz to pusi, kura šādu nelikumīgo labumu piedāvā, un uz to, kura to pieprasa, pieņem vai pieļauj. Par nelikumīgu ir uzskatāms arī šāda veida nelikumīga labuma pieprasījums vai piedāvājums. Nelikumīga labuma rašanās priekšnosacījums nav tajā, ka personai tās ietekmes izmantošanai šāds labums tiek piedāvāts. Uzpirkšanas un ietekmes tirgošanās aizliegums attiecas uz valsts un privātajiem sektoriem.

Darbību stimulējoši maksājumi ir tādi maksājumi, kuru mērķis ir veicināt vai nodrošināt to produktu vai pakalpojumu piegādi, uz kuriem attiecīgajai personai ir tiesības. Statoil neatbalsta šāda veida maksājumus arī tādā gadījumā, ja tie ir likumīgi, un dara iespējamo, lai nepieļautu šādus maksājumus.

Statoil var saukt pie atbildības par uzpirkšanu vai jebkāda cita veida koruptīvām darbībām, ko veikušas Statoil nolīgtās trešās puses, vai gadījumos, ja Statoil var gūt labumu no uzpirkšanas vai koruptīvām darbībām, ko veikušas trešās puses. Tāpēc Statoil, slēdzot jebkāda veida līgumattiecības, uzdod trešajām pusēm ievērot tādus pašus noteikumus un procedūras, kādas ir piemērojamas Statoil attiecībā uz uzpirkšanu vai korupciju.

Valsts ierēdņi

Valsts ierēdnis ir jebkura valsts pārvaldes vai departamenta, aģentūras, to skaitā valsts īpašumā vai pārraudzībā esošo uzņēmumu, amatpersona vai darbinieks, jebkura persona, kas rīkojas ar oficiālām pilnvarām valsts pārvaldes, valsts uzņēmumu vai starptautiskas sabiedriskās organizācijas, jebkādas politiskās partijas vai partijas biedra vai jebkāda politiskā amata kandidāta labā vai tā vārdā. Valsts ierēdņi ir ne tikai ievēlētas amatpersonas, bet arī konsultanti, kas ieņem amatus valdībā, kā arī valstij piederošu uzņēmumu darbinieki un politisko partiju biedri.

Statoil nedrīkst valsts amatpersonām dot nekādas dāvanas, veikt maksājumus vai izteikt vērtīgus piedāvājumus, izņemot gadījumus, kas atrunāti šajā dokumentā vai Statoil pretkorupcijas programmā.

Statoil var segt saprātīgus valsts amatpersonu izdevumus, kas radušies šādā rezultātā: (i) produktu vai pakalpojumu reklāma, iepazīstināšana ar tiem vai skaidrojums: vai (ii) līguma ar valsts pārvaldes vai valsts aģentūru izpilde vai realizācija.

Šādi izdevumi var ietvert saprātīgus izdevumus par Statoil ēku apmeklējumu, uzturēšanās izmaksas vai ar mācībām saistītus izdevumus, ja likumīgi var pamatot šo amatpersonu saistību ar Statoil.

Pirms visu to izdevumu veikšanas, kas ir saistīti ar reklāmu, līguma izpildi vai mācībām, ir nepieciešams saņemt rakstisku atbildīgās Statoil vadītāja atļauju. Nevar tikt izsniegta atļauja samaksāt valsts amatpersonu izdevumus, ja tādējādi tiek pārkāpti jebkādi piemērojamie tiesību akti par korupciju vai valsts amatpersonas darba devēja noteikumi vai ja no sabiedrības puses tas var tikt uzskatīts par uzpirkšanu vai nelikumīgu maksājumu.


Attiecības ar piegādātājiem, partneriem un klientiem

Latvija Statoil veic uzņēmējdarbību tādā veidā, lai tā piegādātāji, partneri un klienti uzņēmumam uzticētos. Piegādātājiem un partneriem ir jāievēro ētikas standarti, kas atbilst Statoil ētikas prasībām.

Starpnieku izmantošana

Starpnieki var būt aģenti, konsultanti un citi, kas Statoil uzņēmējdarbībā darbojas kā starpnieks starp Statoil un trešo pusi.

Pirms starpnieku algošanas attiecīgajam vadītājam jāpārliecinās, ka starpnieka reputācija, kvalifikācija un prasmes ir atbilstošas un apmierinošas. Statoil starpniekiem ir jādarbojas saskaņā ar uzņēmuma ētikas prasībām, un šis nosacījums ir jāiekļauj starpnieka līgumā, ko viņš noslēdz ar Statoil.

Līgumi starpniekiem ir jāslēdz rakstiski, un tiem ir jāapliecina patiesās attiecības līgumslēdzēju pušu starpā. Līgumā atrunātajai atlīdzībai ir jābūt proporcionālai sniegtajiem pakalpojumiem. Maksājumi ir atbilstoši jāreģistrē un jāveic saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem.

Regulāri ir jāpārbauda, vai starpnieka darbība atbilst Statoil ētikas prasībām un neatbilstības gadījumā ir attiecīgi jārīkojas, lai to novērstu.

Lobēšanas aģentu izmantošana

Lobēšanas aģents ir īpašs starpnieks, kuru izmantot lēmumu ietekmēšanai valsts un privātajā sektorā.

Lobēšanas aģentus drīkst izmantot tikai tādā gadījumā, ja šī persona pilnībā atklāj personai vai organizācijai, kuru Statoil vēlas ietekmēt, ka tā pārstāv šo uzņēmumu. Tāpēc visos lobēšanas aģentu līgumos obligāti ir jāiekļauj punkts par lobēšanas aģenta pienākumu atklāt šādu informāciju. Uz lobēšanas aģentiem attiecas arī starpnieku izmantošanas noteikumi.

Politiskā darbība

Latvija Statoil neatbalsta atsevišķas politiskās partijas vai atsevišķus politiķus

Statoil drīkst piedalīties publiskās diskusijās, ja tas ir šī uzņēmuma interesēs.

Indivīdi drīkst piedalīties demokrātiskās politiskās darbībās, ja tas neietekmē šī indivīda attiecības ar Statoil.