I. Vispārējie noteikumi

1.1. Statoil extra karte (turpmāk tekstā – extra karte) ir karte, ko Statoil izdod un nodod klientu rīcībā un kas ļauj lietotājam ar atlaidi iegādāties noteiktas preces un pakalpojumus SIA Statoil Fuel & Retail Latvia degvielas uzpildes stacijās. Statoil extra karte ir Statoil īpašums, kuras izmantošanas tiesības tiek uz laiku nodotas klientam.

1.2. Statoil extra kartes saņemšanai iesniegtie personas dati ir aizsargāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un citiem normatīvajiem aktiem, un tie tiek apstrādāti ar mērķi iegūt, analizēt un apkopot šajos noteikumos norādītos datus, kā arī izstrādāt piedāvājumus Statoil extra kartes lietotājiem.

1.3. Par atlaidēm tiek uzskatītas Statoil noteiktās degvielas uzpildes stacijās tirgoto produktu un pakalpojumu cenu atlaides Statoil extra kartes lietotājiem. Statoil ir tiesības noteikt extra kartei dažādus atlaižu līmeņus, kas klientiem nodrošina dažāda lieluma atlaides atkarībā no to produktu vai pakalpojumu apjoma, kurus klients iegādājas ar extra karti. Minēto līmeņu nosacījumi ir pieejami mājas lapā www.statoil.lv, un Statoil ir tiesības tos izmainīt, par to iepriekš nepaziņojot klientiem.

1.3.1. Atlaižu līmeņa aprēķināšanu katram klientam Statoil veic automātiski.

1.3.2. Izsniedzot extra karti, klientam tiek piemērots sudraba atlaižu līmenis. Augstāks extra kartes atlaižu līmenis tiek piemērots nākamajā dienā pēc tam, kad klients ir iegādājies nākamajam līmenim nepieciešamo produktu vai pakalpojumu apjomu, izmantojot extra karti.

1.4. Statoil ir tiesības noteikt produktus un pakalpojumus, kuriem tiek piemērota atlaide, iegādājoties tos ar extra karti. Atlaides netiek summētas gadījumā, ja produkts, uz ko attiecas extra kartes atlaide, tiek piedāvāts ar citu atlaidi kādas akcijas ietvaros (šādos gadījums produktam tiek piešķirta lielākā atlaide). Kā arī atlaides nav spēkā produktiem, kas tiek piedāvāti kā komplektu piedāvājumi.

1.5. Informāciju par atlaižu līmeņiem un piedāvājumiem var iegūt Statoil degvielas uzpildes stacijās un mājaslapā www.statoil.lv.

1.6. Statoil neizpauž klienta datus, ko tas ir uzzinājis, saņemot extra kartes pieteikumu vai klientam izmantojot extra karti, un atklāj tos trešajai personai tikai ar klienta piekrišanu, izņemot gadījumus, kad datu atklāšanas pienākums vai tiesības izriet no normatīvajiem aktiem. Kartes lietotājs piekrīt, ka Statoil ir tiesības apstrādāt tā datus, t.sk. personas kodu, līguma saistību izpildīšanai un klientam piemērotu pakalpojumu sniegšanai, kā arī tiesības nodot klienta datus personām, kuras ir saistītas ar Statoil piedāvāto pakalpojumu sniegšanu (piemēram, sakaru, tipogrāfijas vai pasta pakalpojumu sniedzējiem).

1.7. Statoil extra kartes noteikumu pašreizējā versija, kā arī cita informācija saistībā ar ekstra karti ir atrodama Statoil mājas lapā www.statoil.lv un pieejama Statoil degvielas uzpildes stacijās. Ja ir atšķirība starp šiem noteikumiem un mājas lapā esošajiem noteikumiem, spēkā ir mājas lapā www.statoil.lv esošie noteikumi.

II. Statoil extra atlaižu kartes izsniegšanas noteikumi

2.1. Statoil extra kartes saņemšanai ir jāaizpilda iesniegums Statoil degvielas uzpildes stacijā.

2.2. Karte tiek izsniegta vismaz 16 gadu vecumu sasniegušām fiziskām personām, kuras ir aizpildījušas Statoil extra kartes iesnieguma obligātos laukus. Kartes iesnieguma autors ar parakstu apliecina iesniegumā norādīto datu pareizību.

2.3. Statoil ir tiesības pārtraukt iesnieguma izskatīšanu, ja kāds no obligātajiem informācijas laukiem iesniegumā nav aizpildīts.

2.4. Pēc iesnieguma pieņemšanas Statoil degvielas uzpildes stacijā uzreiz tiek izsniegta extra karte, kas ir gatava tūlītējai izmantošanai.

2.5. Ja tiek noskaidrots, ka klients kartes saņemšanas iesniegumā ir uzrādījis nepareizus datus, Statoil ir tiesības bloķēt kartes izmantošanu.

2.6. Vienai fiziskajai personai tiek izsniegta tikai viena Statoil extra karte.

2.7. Klienta kartei nav derīguma termiņa. Mainoties kartes lietotāja atlaižu līmenim, ir derīga tā pati extra karte, un jauna Statoil extra karte klientam netiek izsniegta.

III. Statoil extra kartes izmantošanas noteikumi

3.1. Karte nav norēķinu līdzeklis. Uzrādot karti, par pirkumiem ir iespējams norēķināties skaidrā naudā vai ar uzpildes stacijā pieņemamām bankas debetkartēm vai kredītkartēm.

3.2. Klientam ir pienākums paziņot Statoil Klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni 80009005 par sava vārda, adreses, tālruņa numura vai e-pasta adreses izmaiņām. Citādi Statoil ir tiesības uzskatīt, ka visi līdz šim zināmie klienta rekvizīti ir spēkā esoši un klientam nosūtītie paziņojumi ir to sasnieguši.

3.3. Statoil extra kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā kartes lietotājam ir pienākums par to paziņot Statoil Klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni 80009005.

IV. Citi Statoil extra kartes izmantošanas noteikumi

4.1. Statoil extra karti nevar izmantot kopā ar citām Statoil kartēm, ieskaitot Statoil debetkartes, Statoil kredītkartes, Statoil Routex kartes, ārzemēs izsniegtās Statoil kartes, kā arī citu partneru izsniegtās kartes, kuras ir derīgas norēķinu kartes Statoil degvielas uzpildes stacijās.

4.2.Statoil extra kartes darbojas visās Baltijas valstīs un Krievijas Federācijā, piemērojot attiecīgās valsts atlaižu līmeņus.

V. Statoil extra kartes darbības pārtraukšana

5.1. SIA Statoil Fuel & Retail Latvia ir tiesības vienpusēji pārtraukt Statoil extra atlaižu karšu darbību vai izmainīt extra kartes noteikumus, informējot par to klientus savā mājaslapā un Statoil degvielas uzpildes stacijās ne vēlāk kā mēnesi iepriekš. Ja klients šajā laikā nav iesniedzis iesniegumu par atteikšanos no kartes izmantošanas, tiek uzskatīts, ka klients ir piekritis izmaiņām.

5.2. Statoil nav atbildīgs par zaudējumiem un/vai izmaksām, kas klientiem var rasties, slēdzot klienta karti.

5.3. Lai garantētu Statoil extra kartes lietotāju drošību, saņemot Statoil extra karti vai iesniedzot iesniegumu par atteikšanos no kartes, personai, kura iesniedz pieteikumu vai kartes lietotājam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Janvāris, 2012.