Lai sniegtu jums labāku servisu, piedāvājam iesniegumu paraugus, kurus jāaizpilda uz sava uzņēmuma veidlapas un parakstītus jāsūta mums uz lvcards@statoilfuelretail.com vai pa fax:67088155.

Šos dokumenta veidus varat parakstīt arī ar drošu elektronisko parakstu.